Svetovanje

V vašo organizacijo se vključim kot zunanji svetovalec, notranji presojevalec ali ocenjevalec sposobnosti zagotavljanja varnih živil za naslednje standarde:
HACCP, BRC, IFS, ISO 22000, ISO/TS 22002-1.

Strokovno smo usposobljeni pripraviti izračun hranilne vrednosti v skladu z uredbo EU 1169/2011.

Svetujem in izdelam vam načrt za preprečevanje razmnoževanja legionel. Za označevanju snovi, ki povzročajo alergije - Alergeni vam lahko pomagam pri sestavi, lahko pa ga sestavite sami s pomočjo e-priročnika.


Svetovanje vključuje ogled stanja v objektu in pripadajočih procesnih prostorov, postavitev ustreznega sistema: pripravo pismenih navodil za delo in evidenc, pripravo programa čiščenja, torej vso potrebno dokumentacijo za določen. V organizacijo se vključimo kot Zunanji strokovni sodelavec in vam stojimo ob strani celo leto!

Na željo lahko izvedemo tudi izobraževanje za celoten tim.

Glede na raznoliko usposobljenost strokovnega kadra vam ponujamo nekatere že izdelane in vpeljane študije, ki jih lahko po hitrem postopku vpeljemo tudi vam!

Pošlji povpraševanje

HACCP

HACCP (angleška kratica Hazard Analysis Critical Control Point, kar pomeni analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk) je mednarodna metoda zagotavljanja varne prehrane.
Za najuspešnejšo metodo zagotavljanja varnosti živil v celotni prehranski verigi od pridelave surovin do končnega uporabnika, se je izkazal sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), ki temelji na predpisih mednarodnega referenčnega dokumenta Codex Alimentarius (CAC/RCP 1-1969, rev.4-2003). V Sloveniji in EU je sistem HACCP zakonsko predpisan, izvajati ga morajo vsi nosilci živilske dejavnosti.

Določila HACCP so obvezna za vse pridelovalce krme za živino, poljedelcev, živinorejcev, transport, skladiščenje živil, gostince, trgovce z živili in predelovalno živilsko industrijo. V podjetjje se HACCP uvede na osnovi načrta v štirinajstih korakih, ki poleg tega vključujejo sedem osnovnih načel. Uporablja se na vseh stopnjah proizvodnje živil in postopkov priprave, vključno s pakiranjem in distribucijo. Vse pogosteje pa se uporablja tudi za neživilske panoge, kot so farmacevtska in kozmetična industrija.

PREDNOSTI

HACCP odkriva tista področja v proizvodnji, kjer proizvajalci živil še niso imeli opravka s pomanjkljivostmi.
HACCP obsega vse vidike ustreznosti živil (od pridelovanja do mize).
HACCP odkriva kritične stopnje proizvodnega postopka.
HACCP ugotavlja nastala potencialna tveganja, tudi tista, ki se jih samo predvideva, nadzorstvo postane sprotno – preventivno sledenje ustreznosti živil namesto končnih izdelkov.
HACCP je skladen z drugimi sistemi zagotavljanja kakovosti, zmanjšuje proizvodne izgube, ker zagotavlja učinkovito in ekonomično kontrolo ustreznosti.
HACCP predstavlja metodo za preprečevanje bolezni, ki se prenašajo z živili, za primere potrjevanja pa bo še vedno potrebna kontrola končnih proizvodov.

Pošlji povpraševanje

BRC

BRC je prav tako globalni standard, kratica pomeni British Retail Consortium.
BRC je vodilni standard za varnosti in potrjevanje kakovosti organizacij, ki ga izvajajo. Certificiranih je že preko 22.000 dobaviteljev v 123 državah z izdanim potrdilom preko svetovne mreže akreditiranih certifikacijskih organov.

BRC je prvi tehnični standard za zagotavljanje varnosti živil, ki določa zahteve in protokol za dobavitelje živil pod blagovno znamko določene trgovske znamke.
Za trgovce je zelo pomembno, da lahko zaupajo v svoje dobavitelje in enako pomembno je za dobavitelje, da se s kakovostjo lahko dokažejo trgovcu.

Zahteve BRC standarda so razdeljene v sedem poglavij:

• zavezanost vodstva in nenehno izboljševanje,
• sistem HACCP,
• sistem vodenja zagotavljanja varnih živil in vodenja kakovosti,
• okolje obrata,
• obvladovanje proizvoda,
• obvladovanje procesa,
• zaposleni.

Vaše prednosti:

• boljši položaj organizacije na trgu,
• prihranek časa in denarja za certificiranje s kombinirano presojo,
• zaupanje kupca oz. končnega potrošnika,
• velika preglednost in večja sprejemljivost s strani potrošnika,
• ustvarjanje sinergijskih učinkov,
• enoten, visok nivo ocenjevanja,
• priznan certifikat po celem svetu.

Pošlji povpraševanje

Izračun hranilne vrednosti in Alergeni

IZRAČUN HRANILNIH VREDNOSTI

Trg postaja vse zahtevnejši, zakonodaja pa vse bolj kompleksna. Običajno težko sledimo vsem novostim hkrati. Novosti pa običajno vsak posameznik tudi ne more korektno izpeljati.

Novost na trgu živil z decembrom 2016 je obvezno označevanje hranilne vrednosti. Ponujamo vam storitev izračuna hranilne vrednosti za vaša živila in jedi. Poleg samega izračuna vam nudimo tudi izpis nalepk / etikete s podatki o hranilni vrednosti. Več podatkov boste našli na naši spletni strani v skladu z uredbo EU 1169/2011.

OZNAČEVANJE ALERGENOV

S 13. decembrom 2014 se prične uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (v nadaljevanju Uredba 1169/2004). Navedena uredba v 44. členu določa, da so podatki o alergenih, kadar so ti prisotni v končnem proizvodu, obvezni tudi za nepredpakirana živila ponujena za prodajo končnemu potrošniku.

Nepravilno označevanje alergenov lahko ogrozi zdravje potrošnikov z alergijami: v primeru žit in glutena ter mleka in laktoze gre za dve različni problematiki in sicer žita in mleko so lahko vir alergij zaradi preobčutljivosti na beljakovine, ki so v žitih ali v mleku. Potrošniki, ki so občutljivi/ intolerantni na gluten ali laktozo pa imajo zaradi pomanjkanja encimov težave le zaradi vsebnosti glutena/laktoze in ne zaradi osnovne alergije.

V vašo organizacijo se lahko vključim kot svetovalec za označevanje snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti, v obratih javne prehrane.

Pošlji povpraševanje

ISO

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) je v letu 2005 izdala standard ISO 22000:2005 - Sistemi vodenja varnosti živil - zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi. Predstavlja rešitev za poenotenje vseh standardov za zagotavljanje varnosti živil, ki so trenutno mednarodno priznani.
ISO 22000:2005 združuje vse zahteve sistema HACCP po Codex Alimentariusu, poleg tega pa še pravila dobre poslovne in dobre higienske prakse, sledljivosti ter označevanja živil. Standard je uporaben v vseh fazah prehranske verige.

Prednosti, ki izhajajo iz pridobitve certifikata ISO 22000 vključujejo:

- harmonizacijo zahtev glede vodenja varnosti živil v živilskih in z živili povezanih dejavnostih na regionalnem, nacionalnem in na mednarodnem nivoju,
- višji nivo zagotavljanja varnosti živil,
- povečanje zadovoljstva odjemalca z uspešnim obvladovanjem dejavnikov tveganj pri proizvodnji živil,
- izpolnjevanje in preseganje zahtev zakonodaje, standard poleg sedmih načel HACCP, elementov dobre proizvodne in higienske prakse, vsebuje zahtevo po stalnem izboljševanju.


Pošlji povpraševanje

IFS

S prodorom evropskih in svetovnih trgovskih verig v Slovenijo so se prenesle tudi njihove zahteve do slovenskih proizvajalcev živil, ki so dobavitelji prehrambnih proizvodov trgovskim verigam. IFS standard združuje zahteve sistema HACCP po Codex Alimentariusu, poleg tega pa tudi pravila dobre proizvodne, poslovne in higienske prakse, sledljivosti ter označevanja živil. Organizacije, ki imajo v svojih poslovnih sistemih že sedaj vgrajenega katerega izmed ISO standardov (ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001..) ali certificiran tudi sistem HACCP, bodo lažje pridobile certifikat IFS.

Cilji standarda IFS so:

• en standard z enotnim sistemom ocenjevanja,
• akreditacija kvalificiranih certifikacijskih hiš in usposobljenih presojevalcev,
• primerljivost in preglednost skozi vse faze dobavne verige in
• znižanje stroškov tako za trgovce kot za dobavitelje.

Seznam zahtev International Food Standard (IFS) obravnava pet glavnih področij:

• sistem vodenja kakovosti,
• odgovornost vodstva (vključuje HACCP),
• vodenje virov,
• proizvodni proces,
• merjenje, analiziranje in izboljševanje.

Pošlji povpraševanje

Legionela

Legionela je naravno prisotna v vseh izvorih sladkih naravnih voda. Najdemo jo, na primer, tudi v cevovodih, ogrevalnih sistemih (stanovanja, bolnice, hoteli), cisternah, bojlerjih, whirlpoolih, bazenih z ogrevano vodo, hladilni vodi, hladilnih stolpih, v razpršilnih vlažilnikih zraka, pri zobozdravnikih (vrtalni stroji, voda za izplakovanje), itd.
Legiolena se v vodovodnem cevovodu nahaja predvsem v slepih vodih, kolenih cevi, opuščenih zbiralnikih, itd. Pri rezervoarjih tople sanitarne vode s slojevito razdelitvijo temperatur prav tako obstaja realna možnost za okužbo.
Osnovni pogoj za razvoj legionele je povišana temperatura vode. V naravi se razvija pri temperaturah med 25 – 55°C (tako imenovano območje visokega rizika), pri pH vrednosti 5,5 - 9,2 in koncentracijah raztopljenega kisika 6,0 - 6,7 mg/L.


Pošlji povpraševanje

Cenik

Obrat brez hrane (samo pijača) od 80,00 €
Obrat s hrano (brez lastne priprave) od 120,00 €
Obrat s hrano (lastna priprava) od 150,00 €
Okrepčevalnica, fast food, km. Turizem od 170,00 €
Gostilna, restavracija do 10 zaposlenih od 200,00 €
Gostilna, restavracija nad 10 zaposlenih od 220,00 €
Trgovina specializirana do 5 vrst živil od 120,00 €
Trgovina večja od 200,00 €
Pekarna mala od 150,00 €
Pekarna velika od 220,00 €
Osnovna šola, vrtec od 170,00 €
Verifikacija s poročilom od 120,00 €
Notranja kontrola sistema od 150,00 €
Načrt za preprečevanje razmnoževanja legionel od 150,00 €
Svetovanje pri označevanju snovi, ki povzročajo alergije - Alergeni po svetovalni uri
Svetovalna ura od 40,00 €
Potni stroški po tarifi

Login Form